บรรยายธรรม
CD บรรยายธรรมนอกสถานที่

CD บรรยายเรื่องวิเคราะห์หลักธรรมและสุภาษิต โครงการณ์อบรมพระนักเทศน์
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๙
ณ.วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์

CD การบรรยายเรื่อง การปฏิเสธการรักษาการพยาบาลของผู้ป่วย ในมุมมองของแพทย์
 กฎหมายและพุทธศาสนา
ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

CD การบรรยายธรรม เรื่อง แก่นพระสูตร
 ณ.วัดสามพระยา กรุงเทพฯ

CD การบรรยาย เรื่องจากเจ้าชายสิทธัตถะสู่ความเป็นพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้ามองโลกเพื่อการตรัสรู้อย่างไร


CD คนตายกลับบ้านได้ เสียงอ่านโดย อ. ดร.บรรจบ

CD การบรรยายเรื่อง ผลกรรมถ่ายทอดสู่ลูกได้อย่างไร

CD ปาฏิหาร์ยแห่งกรรม เสียงอ่านโดย อ. ดร.บรรจบ