ประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

ตำแหน่งทางวิชาการ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.           

ประวัติการศึกษา

                 -  เปรียญธรรม ๙ ประโยค   (..๙ ขณะเป็นสามเณร)  องค์การการศึกษาคณะสงฆ์

                 -   พุทธศาสตรบัณฑิต  (พธ..)    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  .. ๒๕๒๑

 -   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (.. บาลีสันสกฤต)  จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  .. ๒๕๓๒
 -  Ph.D.     มหาวิทยาลัยมคธ   ประเทศอินเดีย  .. ๒๕๔๐

ประวัติการทำงาน

           อดีต

-   ร้อยโท อนุศาสนาจารย์  กรมยุทธศึกษา  ทหารบก  กระทรวงกลาโหม

-   อนุศาสนาจารย์  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกาธิการ

-   นักวรรณศิลป์  ราชบัณฑิตยสถาน  กระทรวงศึกษาธิการ

-    อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปัจจุบัน

-   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

            ตำแหน่งในราชบัณฑิตยสถาน (ปัจจุบัน)

-  กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ในพระไตรปิฎก

-  กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล

-  กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย

  งานพิเศษ

-    อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-   ดำเนินรายการ มองโลก-มองธรรมที่คลื่น ๙๖.๕ อสมท. (เช้าวันเสาร์ เวลา ๖.๐๐-๗.๐๐ น.)

-   วิทยากรประจำในรายการ เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สถานีวิทยุ ปตอ. (คืนวันจันทร์ เวลา ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

-   วิทยากรประจำในรายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬา ฯที่สถานีวิทยุยานเกราะ (คืนวันพุธ เวลา ๒๑.๐๐-๒๑.๓๐ น.)

-  กรรมการอำนวยการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.)

-  วิทยาการบรรยายธรรมประจำเดือน (วันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน) ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

เป็นภาคีสมาชิก วันที่   ๒๐ กันยายน ๒๕๓๘