ปฏิจจสมุปบาท (๓)

 

ในฐานะเป็นธรรมอธิบายความหมายของอนัตตา

ในอริยสาวกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

เมื่อมีสิ่งนี้ จึงมีสิ่งนี้ตามมา เมื่อไม่มีสิ่งนี้ จึงไม่มีสิ่งนี้ตามมา

อ่านเพิ่มเติม...
 
จิต มโน! วิญญาณ (5)
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:30 น.

แนว
ความคิดเรื่องคันธัพพะ

ต่อไปจะขอวกกลับมาสู่ประเด็นที่ว่า มีคันธัพพะปรากฏอีกครั้งหนึ่ง คันธัพพะ หมายถึง สัตว์ ในที่นี้จึงหมายความว่า มีสัตว์เข้ามาเกิดในครรภ์มารดา

ทฤษฎีนี้ ทฤษฏีนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเมื่อประมาณเกือบ ๓๐๐๐ ปีมาแล้ว โดยที่ยังไม่มีนักชีววิทยาคนใดในปัจจุบันค้นพบเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเลย ปัญหาต่อไปจึงมีว่า แล้วพระพุทธเจ้าทรงค้นพบทฤษฏีนี้ได้อย่างไร คำตอบก็คือ นักชีววิทยาใช้กล้องจุลทัสน์พบชีวิตเซลล์และส่วนประกอบอื่นได้ฉันใด พระพุทธเจ้าก็ฉันนั้น เครื่องมือของพระองค์คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และ จุตูปปาตญาณ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 10:49 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฏิจจสมุปบาท (๒)

 

.ธัมมนิยามตา หรือ ธัมมนิยาม คือ ความแน่นอนแห่งธรรม หรือ ความแน่นอนตามธรรม หรือความแน่นอนแห่งปัจจัย สิ่งที่แน่นอนตามปัจจัยนั้น ก็คือ อวิชชา สังขาร ฯลฯ ชาติ ชรา มรณะ ซึ่งก็หมายความว่า

อวิชชา เป็นปัจจัยให้สังขารเกิดแน่นอน

สังขาร เป็นปัจจัยให้วิญญาณเกิดแน่นอน

วิญญาณ เป็นปัจจัยให้นามรูปเกิดแน่นอน

นามรูป เป็นปัจจัยให้สฬายตนะเกิดแน่นอน

สฬายตนะ เป็นปัจจัยให้ผัสสะเกิดแน่นอน

ผัสสะ เป็นปัจจัยให้เวทนาเกิดแน่นอน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
จิต มโน วิญญาณ(๔)

 

จิต มโน วิญญาณ

ตัวการทรงไว้ซึ่งอำนาจแห่งการสร้างสรรค์

แนวความคิดทั่วๆไป

เราได้ทราบกันมาแล้วว่า จิตสามารถสร้างสิ่งที่วิจิตรต่างๆขึ้นมาได้ ความสามารถนี้ เกิดมาได้ก็เพราะในตัวจิตเองมีอำนาจแห่งการสร้างสรรค์อยู่ ก่อนที่เราจะศึกษาอำนาจแห่งการสร้างสรรค์ของจิตในแง่ของพระพุทธศาสนากันให้ถ่องแท้ เราน่าจะได้เริ่มต้นจากระบบปรัชญานอกพระพุทธศาสนาไปก่อน เพื่อว่าบางทีเราน่าจะได้แง่คิดศึกษาเปรียบเทียบและเข้าใจเหตุผลทางพระพุทธศาสนามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
สาเหตุการพินาศของโลก: วิเคราะห์จากจักกวัตติสูตร(1)

          สาเหตุที่ทำให้โลกต้องประสบความพินาศอย่างนี้ สืบเนื่องมาจากอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) ที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเหตุ อกุศลมูลนั้น เปรียบเหมือนน้ำกรดที่คอยกัดกร่อนคุณธรรมภายในจิตใจให้สึกหรอ ลงไป จิตใจของมนุษย์เปรียบเหมือนที่นาซึ่งแน่นอนว่า เมื่อข้าวกล้าคือ กุศลธรรมไม่งอกงาม วัชพืชคืออกุศลธรรม ก็ย่อมเติบโตขึ้นมาแทนที่ ครั้นแล้วอกุศลธรรมนั้น ก็จะบีบบังคับมนุษย์ให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาเป็นการตอบสนอง พฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนที่แสดงออกมานั้น ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในที่สุด กลียุคก็เริ่มเปิดฉาก พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงตรัสทำนายไว้ในจักกวัตติสูตร ความว่า

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL