อสิติมหาสาวก


รางวัลวรรณกรรมไทย รางวัลชั้นที่ 1
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
ประเภท ร้อยแก้ว ประจำปีพุทธศักราช 2535

คำนำ

ในการศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาประวัติบุคคลควบคู่ไปด้วย เพราะบุคคลคือ ตัวจักรสำคัญที่ทำให้เหตุการณ์เคลื่อนไหว

อสีติ
มหาสาวก คือ หนังสือประมวลประวัติบุคคลที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้มีชีวิตอยู่เมื่อเกือบ 3,000 ปีมาแล้ว อีกทั้งยังให้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ สภาพสังคม การเมือง และวิถีชีวิตของคนอินเดียโบราณไว้ครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

ผู้เขียนเรียบเรียงหนังสืออสีติมหาสาวกนี้ ก็ด้วยมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ ประการแรก ให้ผู้อ่านทั่วไปได้ประโยชน์ และประการสุดท้าย ใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ในรายวิชา 222 1651 ประวัติพุทธศาสนา ของสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในด้านข้อมูล ส่วนใหญ่ผู้เขียนใช้ข้อมูลจากพระไตรปิฏก และอรรถกถาฉบับมหาจุฬาตปิฏก เป็นข้อมูลปฐมภูมิ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ดร. บรรจบ บรรณรุจิ)