จิต! มโน วิญญาณ! (6)

ตาม
ความจริง ความคิดของคนเราเกี่ยวกับโลกภายนอกนี้มีมาช้านานแล้ว ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นเสียอีก และความคิดนั้นส่วนมากจะเน้นหนักไปในประเด็นที่ว่า โลกเกิดขึ้นมาเพราะใคร อะไรทำให้โลกเกิดขึ้น แนวความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งจะตอบแนวความคิดนี้คือ เชื่อว่าพระพรหมทำให้โลกเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็สรุปว่า พระพรหมเป็นผู้สร้างโลก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 21:42 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
สาเหตุการพินาศของโลก:วิเคราะห์จากจักกวัตติสูตร(๓)

ลักษณะของโลกในระยะก่อนเกิดนั้น เป็นกลุ่มก๊าซ ซึ่งประกอบไปด้วยละอองรังสีและอนุภาคของธาตต่างๆ ในลักษณะอะตอม อะตอมของธาตุแต่ละชนิดมีน้ำหนักต่างกัน เมื่ออุณหภูมิของก๊าซนั้นเริ่มลดลง อนุภาคหรืออะตอมจะมารวมกันเข้าเป็นโมเลกุล ทำให้กลุ่มก๊าซนั้นจับตัวกันแน่นมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฏิจจสมุปบาท (4)

 

ต่อจากบทความที่แล้ว

ความรอบรู้ (ปัญญา) ระดับทำหน้าที่เฉพาะคือ เป็นใหญ่ในการปรุงแต่งจิตให้รู้แจ้งความจริง (ปญฺญินฺทฺริยํ)

ความรอบรู้ (ปัญญา) ระดับทำหน้าที่เฉพาะคือ เป็นใหญ่ในการปรุงแต่งจิตของผู้ปฏิบัติธรรมให้มุ่งมั่นว่า เรารู้จักธรรมที่ยังไม่รู้ (อนญฺญาตญญฺสฺสามีตินฺทฺริยํ)

ความรอบรู้ (ปัญญา) ระดับทำหน้าที่เฉพาะคือ เป็นใหญ่ในการปุรงแต่งจิตของผู้ปฏิบัติให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงตั้งแต่ระดับโสดาบันปัตติมรรคโสดาปตติผลถึงระดับอรหัตมรรคอรหัตผล (อญฺญินฺทฺริยํ)

ที่ว่า ไม่รู้ว่าชีวิต คือ สัจจะ ๔ นั้น ได้แก่ ไม่รู้ว่าชีวิตมีความจริงอยู่ ๔ ประการ คือ ความจริงคือ ทกข์ ความจริงคือ ทุกข์มีเหตุเกิด ความจริงคือทุกข์ดับได้ และความจริงคือวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

 

ทุกข์ เป็นความจริงตรงที่ ผันแปร บีบคั้น เสื่อมสลาย เจ็บปวด แบ่งออกเป็น ทุกข์กาย ทุกข์ใจ

อ่านเพิ่มเติม...
 
สาเหตุการพินาศของโลก:วิเคราะห์จากจักกวัตติสูตร(๒)

๓. ความแปรปรวนของโลกมีส่วนสัมพันธ์กับพฤตืกรรมของมนุษย์หรือไม่

คำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อค้องการย้อนกลับไปหาคำพูดที่ว่า โลกต้องประสบกับความพินาศอย่างนี้สืบเนื่องมาจากอกุศลมูล(ราคะ โทสะ โมหะ) ที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเหตุซึ่งเป็นการยืนยันว่า ความแปรปรวนของโลกนั้นมีส่วนสัมพันธ์อยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์แน่นอน ความแปรปรวนนั้นคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม...
 
กรรม กุญแจไขความลับของชีวิต(๑)

กรรมหมู่ : จากเรื่องจริงในคัมภีร์สู่เรื่องจริงในปัจจุบัน

เคยได้ยินคำถามอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับกรรมหมู่ ผู้เขียนยังไม่พบคำนี้ในคัมภีร์ จึงเป็นปัญหาว่า คำว่าหมู่ ควรจะเป็นคำแปลของคำบาลีคำใดในคำต่อไปนี้ คือ สงฺฆ (สังฆะ) สมูห (สมูหะ บางทีไทยใช้เป็น สมุห) คณ (คณะ) หรือ วคฺค (วัคคะ บางทีไทยใช้เป็น วรรค หรือ พรรค) อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่พบคำนี้โดยตรง แต่เมื่อว่าโดยเนื้อหาแล้วก็พอหาความหมายได้ว่าคือ กรรมที่ร่วมกันทำเป็นหมู่ แล้วร่วมกันได้รับผลกรรมเป็นหมู่ซึ่งมีเรื่องกรรมหมู่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์หลายแห่ง ทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาป ดังจะยกตัวอย่าง

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL